อธิบดีกรมผส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำของบประมาณ แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยปี62

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำของบประมาณ แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ บูรณาการงานด้านผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณแผนบูรณาการฯ เสนอสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อขับเคลื่อนงานให้สอดรับกับเป้าหมายการเป็นสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป โดยมี รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๔๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สภากาชาดไทย มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓ สำนักงบประมาณ (นายธีรเดช ถิรพร) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางสาวดารณี เกิดประเดิษฐ์) รักษาการผู้เชี่ยวชาญการลงทุน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางสาวกานดา ชูเชิด) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตรถาวร) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องราชา ๑ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช มหานาค

 

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP