สธ.ชื่นชมโรงพยาบาลด่ามมะขามเตี้ย ให้บริการประชาชนแบบ “สมาร์ท ฮอสปิทัล”

กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมโรงพยาบาลด่ามมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ปรับเปลี่ยนระบบบริการประชาชน แบบสมาร์ท ฮอสปิทัล  ส่งหมอไปตรวจรักษาจ่ายยาผู้ป่วยถึงบ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาส รับผู้ป่วยหลังผ่าตัด กายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลแม่ข่ายมาดูแลฟื้นฟูสภาพก่อนส่งกลับบ้าน

วันที่ 7 มกราคม 2562 ที่โรงพยาบาลด่ามมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบอาคาร “70 ปี อาจารย์บุญมี ธัมมรโต” จากพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต และมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัดปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน เป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล (Smart Hospital) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย และการบริหารจัดการ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว สะดวกขึ้น โดยโรงพยาบาลด่ามมะขามเตี้ยได้พัฒนาเป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล ได้แก่ Smart Appointment อาทิ การโทรนัดล่วงหน้าในบริการทันตกรรม กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย Smart Service เช่น ระบบคิวอัตโนมัติ ผู้ป่วยสามารถรู้คิวการตรวจตนเองโดยแสกนคิวอาร์โค๊ต Smart Delivery ส่งหมอไปตรวจรักษาจ่ายยาผู้ป่วยถึงบ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาส Smart Intermediate Care รับผู้ป่วยหลังผ่าตัด กายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลแม่ข่ายมาดูแล ฟื้นฟูสภาพก่อนส่งกลับบ้าน นอกจากนี้ ยังเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น อัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลด่ามมะขามเตี้ย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง รับผิดชอบประชากรประมาณ 32,000 คน เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2535 มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้บริจาคสร้างตึกเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาและขยายบริการในหน่วยทันตกรรมและกายภาพบำบัด โดยอาคาร 70 ปี อาจารย์บุญมี ธัมมรโต เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างให้บริการทันตกรรมและกายภาพบำบัด ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ใช้จัดประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล