“พาณิชย์” เปิดฉากการเป็นประธานอาเซียนของไทย เดินหน้าจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจกลางเดือนนี้

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี พร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียน ในปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partner ship for Sustainability)” ประเดิมจัดการประชุมเสาเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2562 ณ กรุงเทพฯ ด้วยการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเสาเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรก ในปี 2562 ด้วยการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2562 ณ กรุงเทพฯ โดยในส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน จะมีวาระการหารือที่สำคัญ อาทิ (1) การพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยเสนอให้อาเซียนร่วมกันดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วย 12 ประเด็นที่สำคัญ เช่น การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือ 4IR (การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4) การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ให้ครบทั้งอาเซียน 10 ประเทศ และการส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน  (2) การดำเนินงานขององค์กรรายสาขาที่อยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจของอาเซียน เช่น  การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน การจัดทำระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน และการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมในสาขายานยนต์ของอาเซียน (3) แผนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 11 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เป็นต้น

นางอรมน เสริมว่า นอกจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น การประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Committee of the Whole for the AEC) ซึ่งจะเป็นการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจและองค์กรรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน เช่น คณะกรรมการด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.เพื่อหารือแผนการดำเนินงานสำคัญในปี 2562 และประเด็นที่แต่ละสาขาจะต้องมีการดำเนินงานร่วมกัน  นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดสัมมนาใหญ่ระหว่างประเทศ เรื่องการเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือ 4IR หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 มกราคม 2562 โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ รวมทั้งมีผู้บริหารขององค์กรชั้นนำจากภาครัฐและเอกชนของไทยและอาเซียนร่วมเสวนา

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในช่วงดังกล่าว ไทยยังจะเป็นเจ้าภาพและรับหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านพาณิชย อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน และคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน ซึ่งเป็นองค์กรรายสาขาด้านเศรษฐกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซป (RCEP) เพื่อจัดเตรียมท่าทีของอาเซียนสำหรับการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซป ที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ บาหลี อินโดนีเซียด้วย

“จะเห็นได้ว่า วาระการหารือของอาเซียนด้านเศรษฐกิจจะเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างอาเซียน การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการอาเซียนรับมือประเด็นท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นอนาคต ตลอดจนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การค้าระหว่างไทยและอาเซียนขยายตัว มีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สืบเนื่องจากอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ด้วยสัดส่วนการค้าสูงถึงร้อยละ 22.7 ของการค้าไทยกับโลก รองลงมาเป็นจีน (ร้อยละ 15.9) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 12) เป็นต้น โดยการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีมูลค่าการค้ารวม 105,427 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 14.3 โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่า 63,105 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 42,321 ล้านเหรียญสหรัฐ” นางอรมน กล่าว

—————————–

                                                                                  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์