กฟผ. จับมือ สพฐ. จัดค่ายสร้างเครือข่าย ครู-นักเรียน ทั่วประเทศ มุ่งปลูกฝังการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กฟผ. ร่วมกับ สพฐ. มุ่งสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดค่ายโรงเรียนสีเขียวรักพลังงาน (Green School Camp) มี.ค. – ส.ค. 61 เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงานภายในโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสีเขียว และปลูกฝังทัศนคติการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่ครูและนักเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ หวังขยายผลสู่ชุมชน

วันที่ 19 เมษายน 2561 นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานเปิดค่ายโรงเรียนสีเขียวรักพลังงาน (Green School Camp) เพื่อปลูกฝังความรู้ และทัศนคติเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับครูและนักเรียนให้สามารถเป็นวิทยากรผู้นำในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน จากโรงเรียนสู่บ้านนักเรียนและชุมชน โดยมีการจัดค่าย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครูในสังกัดโรงเรียนของ สพฐ. ทั้งหมด 6 ค่าย จำนวน 950 คน และกลุ่มนักเรียน ทั้งหมด 11 ค่าย จำนวนกว่า 2,700 คน จาก 384 โรงเรียน

  

นางอังคณา สุขวิบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาครั้งนี้ เป็นการต่อยอดโครงการห้องเรียนสีเขียวที่ กฟผ. และ สพฐ. ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 สำหรับปีนี้มีกิจกรรม คือ การจัดค่ายโรงเรียนสีเขียวรักพลังงาน (Green School Camp) สำหรับครูและนักเรียน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเริ่มต้นให้ครูมีองค์ความรู้เรื่องพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงานภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานโรงเรียนสีเขียว และสามารถจัดกระบวนการการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อสร้างทัศนคติและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากนักเรียนสู่ครอบครัว และชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ การจัดค่ายสำหรับครูดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2 ค่าย ที่ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำหรับพิธีเปิดในวันนี้เป็นการจัดค่ายครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ.ลำปาง โดยจะดำเนินการค่ายสำหรับครูให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม จากนั้นจะจัดค่ายสำหรับนักเรียนอีกจำนวน 11 ค่าย 5 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ภาคกลางที่ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตกที่เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี และภาคใต้ที่เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี และจะดำเนินการให้ครบภายในเดือนสิงหาคม