พช.บางกรวย จังหวัดนนทบุรึ เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 อำเภอบางกรวย โดย นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย นำทีม เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงนางอนงค์ แจ้งเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โดยมีกิจกรรม ดังนี้

– มอบพันธุ์ปลา ปลาตะเพียนขาว จำนวน 2,000 ตัว พันธุ์ปลาดุก จำนวน ๑๐๐ ตัวอาหารปลา จำนวน 3 กระสอบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประมงอำเภอบางกรวย มอบเมล็ดพันธุ์ไม้ต้นขี้เหล็กจำนวน ๕๐๐ เมล็ด มอบกล้าพันธุ์ไม้ (พุทธรักษา เตยหอม กระชาย ฟ้าทะลายโจร ฝรั่ง มะม่วง ละมุด พริก กะเพรา ฯลฯ)

– ปล่อยปลาในคลองไส้ไก่

– ปลูกต้นไม้ละมุด

– ปลูกต้นพุทธรักษาป้องกันการพังทลายหน้าดิน

– ห่อฟางต้นกล้าอ่อนกระเจี๊ยบ

– กิจกรรมฝึกการปลูกพืชสมุนไพร กระชายขาวในกระถาง โดยวิทยากรจากครัวเรือนแปลง โคก หนอง นา

-ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย โดยนางสาวสุราพร ดวงเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทาน และกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาอำเภอบางกรวย และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ร่วมด้วย นายผดุงศักดิ์ ดิสดี กำนันตำบลศาลากลาง นายวิรัตน์ กลิ่นพูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลศาลากลาง และผู้นำ อช. ร่วมกิจกรมในครั้งนี้

-โดยในกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

: บางกรวยพันธุ์ไม้งาม ลือนามโบสถ์เรือหงส์ ธำรงวัดโบราณ บ้านเกิดไกรทอง ล่องเรือแห่เทียนพรรษา