อธิบดีกรมพส.เปิดโครงการส่งเสริมบุคลากรรักษ์โลกสดใส ใส่ใจสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบุคลากรรักษ์โลกสดใส ใส่ใจสุขภาวะองค์กร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน การลดการสร้างขยะโดยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ลดใช้ถุงพลาสติกและใช้ปิ่นโตและแก้วส่วนตัว การใช้กระดาษรีไซเคิล การปลูกต้นไม้และรักษาระบบนิเวศน์ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้บุคลากรร่วมกันส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยตามหลักค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการด้วยการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์ ตามนโยบาย “วันศุกร์ แต่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า” ซึ่ง พส. จะจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ที่

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2216669175043797&id=140004406043628