สปสช.ประเดิมปี 62 ลดค่าโทร. “สายด่วน สปสช. 1330” เบอร์บ้าน 1 บาทต่อครั้ง, มือถือ 1 บาทต่อ 15 นาที

สปสช.ประเดิมปี 62 ลดค่าโทร “สายด่วน สปสช.1330” กรณีเบอร์บ้านเหลือ 1 บาท/ครั้ง มือถือเหลือ 1 บาท/15 นาที รวมลดค่าโทรเหลือ 7.7 แสนบาท จาก 1.4 ล้านบาท/ปี จากยอดโทรสายด่วน 6.8 แสนครั้ง/ปี หลัง กสทช.อนุมัติหนุน สปสช.บริการประชาชน คุ้มครองสิทธิเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากการรับฟังความเห็นจากผู้ให้และรับบริการเมื่อปี 2559 ได้มีข้อเสนอขอให้ดำเนินการยกเว้นค่าโทรบริการสายด่วน สปสช.1330 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประชาชนผู้มีสิทธิในการเข้าถึงบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งการตรวจสอบสิทธิ การสอบถามขั้นตอนการรับบริการ การขอคำปรึกษา และการร้องเรียนเพื่อแก้ปัญหา โดยแต่ละปีมีประชาชนโทรบริการสายด่วน สปสช. 1330 เฉลี่ยจำนวน 686,676 ครั้ง คิดเป็นค่าบริการ 1,463,318 บาท ที่ผ่านมา สปสช.ได้ดำเนินการประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอยกเว้นค่าบริการสายด่วน สปสช. 1330 ตามข้อเสนอดังกล่าว

ทั้งนี้ต่อมา สปสช.ได้รับแจ้งจาก กสทช.ว่า สปสช.ไม่ได้เป็นส่วนราชการ แต่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนทำให้ไม่สามารถขอยกเว้นค่าบริการได้ แต่เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรับบริการสายด่วน สปสช.1330 สปสช.จึงได้แจ้งความประสงค์ขอลดหย่อนค่าบริการไปยัง กสทช.อีกครั้ง เนื่องจากสายด่วน สปสช.1330 เป็นบริการที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษากับประชาชนที่เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นบริการที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า จากการพิจารณาของ กสทช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ลดหย่อนค่าบริการสายด่วน สปสช.1330 โดยกรณีโทรจากโทรศัพท์เบอร์บ้านลดลงเหลือ 1 บาท/ครั้ง จาก 3 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดเวลา) และโทรจากโทรศัพท์มือถือ ลดลงเหลือ 1 บาท/15 นาที จาก 0.42 บาท/นาที มีผลในเดือนมกราคม 2562 นี้ ซึ่งจะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในการโทรสายด่วน สปสช.1330 เหลือเพียงปีละ 686,676 บาท สามารถลดค่าโทรลงได้ถึง 776,642 บาท หรือร้อยละ 53.07

“บริการสายด่วน สปสช.1330 เป็นช่องทางสื่อสารสำคัญระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับประชาชน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากให้ข้อมูลหลักประกันสุขภาพที่ถูกต้องกับประชาชนแล้ว ยังเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคการเข้าถึงบริการ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตลอด 17 ปี ทั้งนี้ผลจากการลดค่าบริการโทรสายด่วน สปสช. 1330 นี้ จะสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยิ่งขึ้น” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. 1330