พาณิชย์เผยโครงสร้างผลปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจำหน่ายผลปาล์มน้ำมันได้ในราคาต่ำและเรียกร้องขอให้มีการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันที่อ่อนตัวลง โดยขอให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม โดยการรับซื้อนั้นต้องคำนึงถึงผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันปาล์มที่โรงงานสามารถนำไปจำหน่ายได้ เพื่อมาบวกเพิ่มในการตั้งราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร รวมทั้ง ราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร ให้สอดคล้องกับราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ด้วย

ในการนี้ กรมการค้าภายในได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจำหน่ายผลปาล์มน้ำมันได้ราคาที่สูงขึ้น และให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงกลั่นน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวดและผู้จำหน่าย กรมการค้าภายในจึงได้จัดทำโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร เพื่อให้ทุกฝ่ายใช้เป็นแนวทางในการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และราคาน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร

สำหรับการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยให้ผลปาล์มน้ำมันมีราคาสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์ได้มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการดำเนินมาตรการใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ผลิตกระแสไฟฟ้าตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) จำนวน 160,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท เพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง (2) การบริหารจัดการปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบปริมาณสต็อกในพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันทุกสิ้นเดือน
เพื่อประมวลผลปริมาณสต็อกและเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th) ทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป  เพื่อให้ทุกฝ่ายรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับทราบถึงปริมาณสต็อกคงเหลือได้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของปริมาณและราคาได้

 

———————————————

โครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการ

ของผลปาล์ม น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร

 

ราคาผลปาล์มน้ำมัน

ณ หน้า รง.สกัดฯ

(บาท/กก.)

ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ราคาจำหน่ายปลีก
ณ หน้า รง.สกัดฯ ยังไม่รวมค่าขนส่ง  น้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด
(บาท/กก.) (บาท/ขวด 1 ลิตร)
* (1) ** (2) * (1) ** (2)
2.50 13.90 14.51 27.00 27.75
2.60 14.45 15.06 27.75 28.50
2.70 15.01 15.62 28.25 29.00
2.80 15.56 16.18 29.00 29.50
2.90 16.12 16.73 29.50 30.25
3.00 16.68 17.29 30.25 30.75
3.10 17.23 17.84 30.75 31.50
3.20 17.79 18.40 31.25 32.00
3.30 18.34 18.96 32.00 32.75
3.40 18.90 19.51 32.50 33.25
3.50 19.46 20.07 33.25 33.75
3.60 20.01 20.62 33.75 34.50
3.70 20.57 21.18 34.50 35.00
3.80 21.12 21.74 35.00 35.75
3.90 21.68 22.29 35.50 36.25
4.00 22.24 22.85 36.25 37.00
4.10 22.79 23.40 36.75 37.50
4.20 23.35 23.96 37.50 38.00
4.30 23.90 24.52 38.00 38.75
4.40 24.46 25.07 38.75 39.25
4.50 25.02 25.63 39.25 40.00
4.60 25.57 26.18 39.75 40.50
4.70 26.13 26.74 40.50 41.25
4.80 26.68 27.30 41.00 41.75
4.90 27.24 27.85 41.75 42.25
5.00 27.80 28.41 42.25 43.00

หมายเหตุ :    * (1) กรณีจำหน่ายผลพลอยได้ในรูปแบบของเมล็ดในปาล์ม

** (2) กรณีจำหน่ายผลพลอยได้ในรูปแบบของน้ำมันเมล็ดในปาล์ม

—————————-