🚘☘️🎉 #พด.เขต 5 รวมพลัง_สร้างสรรสิ่งดี เพื่อพี่น้องชาวไทย (ปลูกฟ้าทะลายโจร ต้านโควิด-19)⛳️🌿🌺

#นายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และบุคลากรในสังกัด รวมพลังจัดกิจกรรมทำแปลงสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกพืชสมุนไพร ( #ฟ้าทะลายโจร) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอด โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ทำให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ และให้บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร มีการแก้ไข ปรับปรุง ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยการเพิ่มยาจากสารสกัด/ผง ฟ้าทะลายโจร ให้สามารถใช้กับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดความรุนแรงของโรค ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

#สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ และปรับปรุงบำรุงดิน ให้เหมาะสมต่อการปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นแปลงต้นแบบของการปลูกพืชสมุนไพร พร้อมทั้งมีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ตามนโยบายของรัฐ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาผู้ป่วย โควิด 19 และยังสนับสนุนให้ปลูกเป็นพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ

#ฟ้าทะลายโจร มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees (วงศ์ Acanthaceae) เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล แต่ฤดูที่เหมาะสมคือ ช่วงต้นฤดูฝน ชอบดินร่วนซุยที่มีการระบายน้ำดี เจริญเติบโตได้ทั้งในสภาพที่ร่มและกลางแจ้ง ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย “ฟ้าทะลายโจร” จัดเป็นสมุนไพรที่มีรสขม อยู่ในกลุ่มยาเย็น มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบยาเดี่ยว สารสำคัญในการออกฤทธิ์ คือ สารกลุ่ม Lactone เช่น สารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) นีโอแอนโดรกราโฟไลด์ (Neoandrographolide) ดิออกซีแอนโดรกราโฟไลด์ (14-Deoxyandrographolide) และดิออกซีไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลด์ (14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide) เป็นต้น ฟ้าทะลายโจรมีส่วนช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ (acute respiratory tract infection) เช่น อาการไอ อาการเจ็บคอได้ดี ในปี พ.ศ.2555 มีข้อมูลงานวิจัย จากผู้ป่วยจำนวน 807 คน พบว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ขนาดรับประทาน 31.5-200 มิลลิกรัม/วัน รับประทานเป็นเวลา 3-10 วัน มีผลช่วยลดความถี่และความรุนแรงของอาการไอเนื่องจากไข้หวัด (common cold) และอาการอักเสบของระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้