สคบ. จัดสัมมนาออนไลน์ “OCPB Mediate: ก้าวเข้าสู่โลกไร้พรมแดนกับการไกล่เกลี่ยออนไลน์ที่ไร้ขีดจำกัด” ในรูปแบบ Virtual Press Conference

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ. ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์เพื่อเปิดตัวแนะนำบริการใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย Social Distancing เป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ “ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์” หรือ “OCPB Mediate” ซึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คุณธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ได้กล่าวรายงานถึงแนวคิดในการจัดทำโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคในการเจราจาไกล่เกลี่ยได้โดยไม่ต้องเสียเวลาทำงาน และเสียค่าเดินทางมาไกล่เกลี่ยถึงสำนักงานฯ อีกต่อไป

จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณอนุชา นาคาศัย) ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้กล่าวปาฐกถาเปิดงานผ่านระบบ Video Conference โดยได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ หรือ OCPB Mediate ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบราชการบริหารจัดการภาครัฐ โดยได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันโอชา) ให้กำกับดูแลนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

จึงได้มอบนโยบายให้ สคบ. ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้บริโภคและฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจ การทำงานเชิงรุกในมิติต่าง ๆ เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค การให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาส ในสังคม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดจากการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ และในประการสุดท้ายคือการพัฒนาระบบบริการให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและสมประโยชน์ สคบ. จึงได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ หรือ OCPB Mediate ขึ้นเพื่อยกระดับการบริการให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย การนำเทคโนโลยีการประชุมแบบออนไลน์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ในการบริการแก่ประชาชนตามนโยบายในการบริการภาครัฐวิถีใหม่ ทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพเข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ที่สำคัญลดการเผชิญหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ

ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ หรือ OCPB Mediate เป็นบริการผ่านช่องทาง Website ของ สคบ. โดยผู้บริโภคที่ต้องการร้องเรียนสินค้าหรือบริการสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการร้องเรียน ที่เว็บไซต์https://complaint.ocpb.go.th หรือ Mobile Application “OCPB Connect” เพียงกรอกละเอียดเรื่องราวร้องเรียน และเลือกช่องทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อนัดหมายผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่แจ้งไว้ เพื่อทำการนัดหมาย วัน-เวลา ที่ตรงกัน จากนั้น ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือน วัน-เวลานัดหมาย และแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงวันนัดหมาย ซึ่งคู่กรณีจะได้รับรหัสที่สามารถ

เข้าสู่ระบบ https://ocpbmediate.ocpb.go.th ตามวัน-เวลาที่นัดหมาย พร้อม ๆ กัน โดยมีเจ้าหน้าที่ สคบ. เป็นผู้ดำเนินการไกล่เกลี่ยจนบรรลุข้อตกลง บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ทั้ง 2 ฝ่าย ผ่านอีเมลอีกครั้ง ซึ่งเป็นบริการที่ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และตอบสนองนโยบาย เว้นระยะห่างทางสังคม ได้เป็นอย่างดี

ช่วงท้ายของการสัมมนาเป็นการเสวนาในหัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ช่วยลดความขัดแย้งได้อย่างไร” โดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ได้แก่ คุณสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการระงับข้อพิพาท คุณพลอย เจริญสม เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และคุณอดิสร นิลวิสุทธิ์ อุปนายกสมาคม สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)  ซึ่งจะมีการตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ส่งคำถามเข้ามาในระบบออนไลน์ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ หรือ OCPB Mediate โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกเข้าเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ก็จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดการเผชิญหน้า และบรรลุข้อตกลงได้อย่างแน่นอน

________________________