รพร. เปิด 5 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) 21 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด 5 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทรงเป็นขวัญ กำลังใจ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อปกป้อง และรักษาประชาชนให้ปลอดภัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ได้ร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 โครงการ ได้แก่

1.โครงการสิบแสนแคปซูล ฟ้าทะลายโจรเพื่อผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน ส่งเสริมการใช้ยาฟ้าทะลายโจรดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ลดความรุนแรงของโรค ดำเนินการแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน และให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งผลิต สนับสนุนให้กับ รพร.ทุกแห่ง ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด และโรคทางเดินหายใจ

2.โครงการร่วมแรงประกันภัย ส่งกำลังใจให้ รพร. โดยมูลนิธิ รพร. และมูลนิธิ รพร. สาขา ร่วมกับบริษัทเมืองไทย ประกันภัย จำกัด มอบกรรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่บุคลากร รพร.ทั้ง 21 แห่ง จำนวน 2,000 คน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลัง

3.โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนพื้นที่ทุรกันดาร เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาระบบการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนในชุมชน เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบบริการของ รพร. สำหรับเด็กวัยเรียนในโรงเรียนจะใช้โมเดล School Health HERO เด็กปฐมวัยในโมเดล Triple-P และใช้โมเดลจิตแพทย์พี่เลี้ยงหรือคาราวานจิตเวชเด็ก ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นนั้นๆ

4.โครงการออมขวัญ ปันสุข ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมอบเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 1,000 บาทให้แก่ทารกที่เกิดตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง พร้อมมอบของขวัญอัจฉริยะ ได้แก่ หนังสือ เอกสารความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก และของใช้จำเป็น และ5.โครงการโรงทาน “ธารน้ำใจชุมชนกรุณา รพร.ร่วมสู่ประชาชน” มอบอาหารกล่องให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนห้างร้าน บริษัท พ่อค้า และประชาชนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่ รพร.ทุกแห่ง นอกจากนี้ ภายหลังเปิดโครงการฯ ได้มีพิธีการรับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow) จากนายภาดร รุวนลิน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นโอเมด (1999) จำกัด และคณะ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19

***************************** 22 กรกฎาคม 2564