ชป.เร่งปรับปรุงระดับธรณี ปตร.กึ่งถาวรคลองบางขนาก-ตอกระทุ่ม จ.ฉะเชิงเทรา

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการก่อสร้างประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางขนาก-ตอกระทุ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับธรณีประตูสูงกว่าระดับท้องน้ำคลองสายหลัก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ ไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ

นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางขนาก-ตอกระทุ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2563 จากการตรวจสอบพบว่า การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่ได้ออกแบบไว้ ส่งผลให้การไหลของน้ำ ไม่สามารถไหลผ่านธรณีประตูระบายน้ำเข้าสู่คลองตอกระทุ่มได้

ในเบื้องต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง และสำรองไว้ 1 เครื่อง สูบส่งน้ำจากคลองบางขนากผ่านประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางขนาก-ตอกระทุ่ม โดยเริ่มสูบส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา วันละ 22 ชั่วโมง อัตราการสูบส่งน้ำประมาณวันละ 78,408 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพื่อบรรเทาความเดือดให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะเร่งดำเนินการปรับปรุงลดระดับธรณีประตู เพื่อให้น้ำสามารถไหลเข้าคลองตอกระทุ่มได้สะดวกและเป็นตามวัตถุประสงค์ต่อไป

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22 กรกฎาคม 2564