กคช.ประกาศร่าง TOR การก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2

การเคหะแห่งชาติประกาศร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการเตรียมยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) และอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งจะเปิดให้มีการประกวดราคาฯ เร็วๆ นี้

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) สูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณซอยหมอเหล็งและถนนดินแดง 1 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน 867,026,000 บาท (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) และโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) สูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครใหม่ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ถนนมิตรไมตรีและถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน 711,250,000 บาท
(เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทอาคารสูง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) สำหรับโครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 436,000,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) ส่วนโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) ต้องมีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 368,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยผลงานที่นำเสนอจะต้องเป็นผลงานในประเทศไทย และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การเคหะแห่งชาติเชื่อถือ และต้องเป็นผลงานภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันรับมอบงานงวดสุดท้าย จนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคานี้ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวออกโดยผู้ว่าจ้าง ระบุสาระสำคัญ เช่น ชื่อโครงการ มูลค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาตามสัญญาจ้างเริ่มต้น และเวลาที่ก่อสร้างจริงจนแล้วเสร็จ (ระบุวันที่ตรวจรับงาน)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nha.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2351 6144 ในวันและเวลาราชการ