ประกันสังคม สะกิดนายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 62 พร้อมรายงานค่าจ้างปี 61 ได้แล้ว

 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งการประเมิน  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 และแบบแสดงเงินค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2561 ให้นายจ้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้นายจ้างนำไปชำระเงินสมทบประจำปี 2562 โดยกำหนดชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ต้องจ่าย ในการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน นายจ้างสามารถชำระเงินสมทบได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด    หรือที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยทั้ง 4 แห่งจะออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที

นอกจากนี้ นายจ้างจะต้องรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2561 ต่อสำนักงานประกันสังคม โดยกรอกข้อมูลจำนวนค่าจ้างที่จ่ายจริงให้กับลูกจ้างทุกคน ตั้งแต่วันที่    1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 และจำนวนลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลงในแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี กองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) และส่งคืนสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

 

…………………………………….………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน