รมช.ธรรมนัส มอบหมาย พด. และ ส.ป.ก. เดินหน้าปลูกพืชสมุนไพร ขยายผลสู่เกษตรกรทั่วประเทศ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดที่ขยายตัวเป็นวงกว้าง เพื่อรองรับผลกระทบที่รุนแรงและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น การสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาพยาบาลเบื้องต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนการใช้ยาตำรับไทยจากสมุนไพรชนิดต่าง ๆ โดยส่งเสริมการปลูก ขยายพันธุ์ พืชสมุนไพรไทย สู่เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค  ประกอบกับนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับครัวเรือนเกษตรกร ให้สามารถดูแลครอบครัวได้ จากความมั่นคงของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่หน่วยงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ด.)  ให้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิจัย พัฒนา การปลูก การผลิต แปรรูปและการตลาดสมุนไพร สร้างทางเลือกการผลิตที่มีมูลค่าสูง”

ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมกันกำหนดพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีศักยภาพในการปลูกพืชสมุนไพร ตรวจสอบคุณภาพดิน ปริมาณธาตุโลหะหนักและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสมุนไพร การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย เพื่อให้ได้พืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการแปรรูปและการตลาด อาทิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าการปลูกพืชสมุนไพร โดยในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีการผลิตฟ้าทะลายโจรที่ได้มาตรฐานแล้วจำนวน 9 จังหวัด ศักยภาพการผลิตกว่า 40 ตัน (แห้ง)/ปี  นอกจากนั้นยังวางแผนการผลิตฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่ศูนย์เรียนรู้สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายผลิตเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้นำไปปลูกขยายในพื้นที่ของตนเองต่อไป

……………………………….