รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ในโอกาสทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้สื่อ DLTV กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน โดยการทำไม้กวาดทางมะพร้าว และการทำเหรียญโปรยทาน กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่ เป็ด สุกร และปลาดุก ได้มีการขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง และพึ่งตนเองได้

จากนั้น เวลา 15.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม จังหวัดนครพนม ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน โดยการทำไข่เค็มใบเตยหอม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีการปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ และประมง

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ได้เข้าไปจัดทำฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม จังหวัดนครพนม เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินแก่เด็กนักเรียนและชุมชน โดยส่งเสริมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน เน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และการใช้เศษวัสดุภายในโรงเรียนและชุมชน มาผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการผลิตพืชผักอินทรีย์ในแปลงเกษตรโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ