บริษัทกลางฯ จ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) ได้สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนน      ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 มีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 3,724 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 418 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,897 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด และรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่รถกะบะ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีภารกิจตามกฎหมายคือทำหน้าที่ในการดูแลประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถให้ได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย รวมถึงได้ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับภาครัฐมาโดยตลอด บริษัทกลางฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุโดยทันที โดยได้ร่วมกับเครือข่ายรับแจ้งเหตุ,มูลนิธิ,โรงพยาบาลที่ใช้ระบบ e – Claim กับบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ กรณีมีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจะบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบ e – Claim ระบบจะยืนยันความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้ประสบภัย โดยจะคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นทันที กรณีบาดเจ็บความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ผู้บาดเจ็บไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีเสียชีวิตคุ้มครอง 35,000 บาทต่อคน บริษัทกลางฯ จะนำเงินค่าสินไหมทดแทนไปมอบให้ทายาททันที

สำหรับผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ จากยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต มีจำนวน 387 คัน โดยเป็นรถจักรยานยนต์มากที่สุด จำนวน 279 คัน และรถยนต์ 108 คันโดยพบว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ นั้นมี พ.ร.บ.เพียง 240 คัน คิดเป็น 62.03% โดยในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 นี้ มีผู้เสียชีวิต 418 ราย เกิดจากรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. 178 ราย เกิดจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. 240 ราย ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองและเยียวยา โดยทางบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดและบริษัทประกันวินาศภัยได้ดำเนินการตามมาตรการเยียวยาด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถที่มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.ไว้ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งการเกิดเหตุ จำนวน 171 ราย เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 7,639,638 บาท ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้ประสบภัยพึงได้รับตามความคุ้มครองจากการประกันภัยรถภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในเบื้องต้น อย่างใดก็ตามบริษัทประกันภัยยังคงต้องทำการจ่ายเพิ่มเติมตามสิทธิที่พึงมีของผู้ประสบภัยต่อไป เมื่อทราบผลพิสูจน์ความรับผิดแล้ว

ดังนั้นหน้าที่ของเจ้าของรถจะต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.ตามกฎหมายเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะมีความคุ้มครองให้กับทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ จากสงกรานต์ที่ผ่านมามีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัย ผู้ประสบภัยจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถเอง กฎหมายจึงมีบทลงโทษสำหรับเจ้าของรถคันใดที่ฝ่าฝืนไม่ทำ พ.ร.บ.จะมีความผิดและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มาใช้ ก็จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกัน

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทกลางฯ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.rvp.co.th

“บริษัทกลางฯ ให้ทุกเส้นทาง ปลอดภัยกว่าที่คุณคิด”