กรมปศุสัตว์เดินหน้านโยบายอาหารปลอดภัย ชูโครงการปศุสัตว์ OK มั่นใจเนื้อสัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย ไร้ COVID-19

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน กรมปศุสัตว์มีความเป็นห่วงประชาชนคนไทย โดยเฉพาะในช่วงเวลาขณะนี้ที่ประสบกับความเดือดร้อนทั้งเรื่องสุขภาพ โรคระบาด และภาวะเศรษฐกิจ การบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานการผลิตจะมีส่วนช่วยเหลือประเทศประชาชนคนไทยในยามภาวะวิกฤตไม่มากก็น้อย กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ตั้งแต่การเลี้ยงที่ได้มาตรฐานการเชือดชำแหละที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย และเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานการผลิต รวมถึงสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐาน โครงการปศุสัตว์ OK จึงได้เริ่มดำเนินการขึ้นในปี 2558 ปัจจุบันได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 6 ปี มีสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 7,400 แห่ง ได้แก่ ผู้ประกอบการ Modern trade ร้านจำหน่ายทั่วไป และตลาดสด ครอบคลุมสินค้าประเภท เนื้อโค เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อเป็ด ไข่ไก่ ไข่เป็ด

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานสนับสนุนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการกำกับ ดูแลและตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงของการระบาด เนื่องจากเป็นกิจการที่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก หากพบว่ามีการระบาดของ COVID-19 ในโรงฆ่าสัตว์จะถูกสั่งให้หยุดดำเนินการทันที

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์จะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และ Swab เครื่องมือที่ใช้ในการเชือดชำแหละเนื้อสัตว์เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 จนกว่าจะไม่พบเชื้อ จึงจะอนุญาตให้ดำเนินการเชือดชำแหละเนื้อสัตว์ต่อได้ กรมปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการของกรมปศุสัตว์จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์ว่าปลอดโรคเชื้อเชื้อ COVID-19 อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ก็ยังขอให้ผู้บริโภครับประทานอาหารที่ปรุงสุก

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย อื่นๆ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสวัตถุดิบต่าง ๆ ที่จะนำมาปรุงเป็นอาหาร และที่สำคัญขอให้ผู้ประโภคและผู้ประกอบการร้านอาหารควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรอง โดยให้สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์OK” ณ สถานที่จำหน่าย ซึ่งจะเป็นหลักประกันให้ท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าปศุสัตว์ที่จำหน่ายเหล่านั้นผ่านกระบวนการเลี้ยงและเชือดจำแหละจากสถานประกอบการที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการตรวจสอบแล้ว หากมีปัญหาสามารถตรวจสอบหาแหล่งที่มาได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเวลาวิกฤตขณะนี้