เว็บไซต์ที่จะให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณมีความจำเป็นอย่างยิ่ง)

เว็บไซต์ที่จะให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) Covid-19.in.th

จากสถานการณ์โควิคในปัจจุบัน เพื่อลดจำนวนการติดและแพร่เชื้อ โควิด 19 โดยการควบคุมการเดินทางของ ประชาชนในพื้นที่มีความเสยงสูง และความเสยงสูงมากทั่วประเทศ เพื่อจึงขอ ให้ประชาชนดำเนินการลงทะเบียนแจ้งข้อมูล ส่วนบุคคล, เวลา, และบรเวณสานที่ ที่ต้องการเดินทางไปในกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ตามขั้นตอนดังนี้

โดยจะมีรูปแบบการใช้งาน 2 กรณี

กรณีที่ 1: ให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง)

กรณีที่ 2: เมื่อประชาชนถูก ร้องขอตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่รัฐ