มัลลิกา ประกาศ ! ข้าวโพดราคาดี กิโล 8.72 บาท ผลงานรัฐบาลบริหาร “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จุรินทร์ เดินหน้า “ประกันรายได้ปี 3”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย กล่าวว่า จากการที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้ติดตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรกรทั้งมาตรการหลักและมาตรการเสริมนั้น ล่าสุดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีข่าวดีด้านราคา คือ

จากมติในประชุมอนุกรรมการด้านราคาอ้างอิง ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 9 ออกประกาศ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 8.72 บาท

” ปรากฏว่าราคาดีเกินเป้าหมายการประกันรายได้ของรัฐบาลที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท งวดนี้เกษตรกรจึงได้ประโยชน์จากราคาตลาดปัจจุบันที่สูงขึ้นนะคะ ทั้งนี้เป็นเพราะการบริหารจัดการทางด้านนโยบายการเกษตรและการตลาดของรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้งบประมาณเพื่อจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรงวดนี้ ทำประหยัดงบประมาณได้ในภาวะนี้” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

นางมัลลิกา กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นโครงการประกันรายได้ปีที่2 ขณะนี้โครงการกำลังเดินหน้าสู่ปีที่ 3 โดยนายจุรินทร์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมสรุปโครงการการช่วยเหลือเกษตรกรพืชหลัก 5 ชนิด คือ ข้าว ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ช่วยเหลือเกษตรกรร่วม 8 ล้านครัวเรือน แล้วจะเดินหน้าปี 3 ต่อไป