พช.ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน น้อมใจปฏิบัติบูชา จัด“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม พร้อมด้วย นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอขุนยวม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครัวเรือนต้นแบบ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในอำเภอขุนยวม ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา” ของนายเลิศชัย คงมณี บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยยึดมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านขุนยวม ร่วมกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเมืองปอน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวมได้รวมพลังขับเคลื่อน จัดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” น้อมใจปฏิบัติบูชาฯ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ มีการลงแขกดำนาข้าวขาวดอกมะลิ การปลูกหญ้าแฝก ปลูกไม้ 5 ระดับ ได้แก่ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน ไม้หัว พืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ให้ทุกครัวเรือนมีผักปลอดภัยไว้บริโภค สามารถลดรายจ่าย และสร้างรายได้ระยะสั้น และยังแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เป็นการรื้อฟื้นเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมวัฒนธรรมอันดีของคนไทย ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เกิดเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สามารถเป็นพลังของชุมชนที่เข้มแข็งได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนด