“ศักดิ์ดา” มอบน้ำดื่มสะอาดที่ผลิตจากน้ำบาดาลให้ 2 โรงพยาบาลปัตตานี

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดที่ผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดไปมอบให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคของหน่วยงานต่างๆ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับผิดชอบส่วนกลางพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 ได้แก่ ลำปาง สุพรรณบุรี สระบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา ตรัง กำแพงเพชร ราชบุรี ระยอง อุดรธานี อุบลราชธานี และสงขลา รับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง ซึ่งแต่ละแห่งจะสูบน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สำนักงาน แล้วนำไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) บรรจุน้ำลงในภาชนะขนาดแตกต่างกัน 6 ขนาด ได้แก่ ขวดพลาสติกขนาด 350, 500, 750 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร แกลลอนพลาสติกขนาด 5 ลิตร และ 20 ลิตร นำไปแจกจ่ายตามชุมชนและโรงพยาบาลของแต่ละจังหวัด

ล่าสุดนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบน้ำดื่มสะอาดของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดที่ผลิตจากน้ำบาดาลให้แก่โรงพยาบาลหนองจิก อำเภอหนองจิก และโรงพยาบาลยุพราช สายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ขนาด 750 มิลลิลิตร แห่งละ 5,000 ขวด และแกลลอน ขนาด 5 ลิตร แห่งละ 1,000 แกลลอน เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ และช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดทั่วประเทศไปแล้วกว่า 565,000 ขวด และอีก 18,000 แกลลอน คิดเป็นปริมาณน้ำที่แจกจ่ายแล้วรวมทั้งสิ้นมากกว่า 518,000 ลิตร