คปก. อนุมัติพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต ส.ป.ก.

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 3/2564 โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินและการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

“ในที่ประชุม คปก. มีการอนุมัติก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร จำนวน 1 สาย ระยะทาง 3.32 กิโลเมตร ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ระยะทาง 4.682 กิโลเมตร ณ บ้านไผ่สีทอง ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นต่อไป” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ขณะที่การอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินก่อสร้างโรงเรียนบ้านวังใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง การสร้างโรงเรียนบ้านกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนั้นยังอนุญาตให้สร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมไปถึงอนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้สร้างวัดป่า ได้แก่ วัดป่าอัมพวัน จ.สุรินทร์, วัดป่าสัมปันนาราม (ธ) (วัดป่าหนองหิน) จ.นครราชสีมา, วัดป่าโนนสังข์ จ.สกลนคร
ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งแหล่งน้ำ ถนน การอนุญาตใช้ที่ดินสร้างสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้และทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ลูกหลานเกษตรกร ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเท่านั้น ยังรวมไปถึงให้ประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป