กรมเจ้าท่า ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าภารกิจขุดลอก เร่งฟื้นฟูสภาพลำน้ำช่วยเหลือประชาชน

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ บริเวณแม่น้ำลาว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และแม่น้ำกก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในเชิงป้องกันเพื่อรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน สอดคล้องกับความต้องการในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร และการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำลาว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ใช้รถขุด ชม.12 และ รถขุดตักดินเช่าเอกชน โดยมี นายจีระศักดิ์ บัวละวงค์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย ดำเนินการขุดลอก ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ กิโลเมตรที่ 107 + 100 ถึงกิโลเมตรที่ 105 + 700 และช่วงที่ 2 ตั้งแต่ กิโลเมตรที่ 105+250 ถึง กิโลเมตรที่ 104+900 ระยะทางรวม 1,750 เมตร ขุดลอกร่องน้ำให้ได้ความกว้าง ที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 30-40 เมตร ขุดลอกระดับก้นร่องลึกประมาณ 468.50 – 473.50 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 60,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 105 วัน ปัจจุบันผลการปฏิบัติงานขุดลอกได้ 48.33 % เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจากความตื้นเขิน และการกัดเซาะตลิ่งในฤดูน้ำหลาก ช่วยให้มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง แก้ปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในโรงสูบน้ำประปา จำนวน 12 โรง พื้นที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมประมาณ 1,677 ไร่ ชาวบ้านประมาณ 160 ครัวเรือน มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค และเป็นแหล่งทำการประมงพื้นบ้าน

หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำกก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใช้เครื่องจักรเป็นรถขุด ชม.10 เรือเจ้าท่า ข. 51 และเรือเจ้าท่า พ. 251 นายประกอบ อ่ำรอด นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ เริ่มขุดลอก (ช่วงที่ 1) ตั้งแต่ กิโลเมตรที่95 + 200 ถึง กิโลเมตรที่ 96+ 450 (ช่วงที่ 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 93+190 ถึง กิโลเมตรที่ 94+250 ระยะทางรวม 2,310 เมตร ขุดลอกร่องน้ำกว้าง 20 เมตร ขุดลอกระดับก้นร่องลึก 394.00 – 396.00 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 55,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 110 วัน ปัจจุบันผลการปฏิบัติงานขุดลอกได้ 42.72 % สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่องน้ำทางเรือเดินเกิดความสะดวกปลอดภัย

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ยังคงเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูลำน้ำให้กลับมามีประสิทธิภาพเพื่อใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศ หากต้องเดินทางทางน้ำ ให้สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย และสวมหน้ากากอนามัยตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งส่ายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

“..กรมเจ้าท่า..พัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน..”
———————————————
20 กรกฎาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : Pr@md.go.th