ประกันสังคม แจ้ง งดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ห่างไกลโควิด-19 ขอความร่วมมือแรงงานอิสระสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทน

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่มสูงขึ้น สำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใยในความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ประกันตน และผู้ใช้บริการ รวมถึงแรงงานภาคอิสระที่มาติดต่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งมีจำนวนมาก ในขณะนี้ และเพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงหรือลดการรวมตัวกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 สำนักงานประกันสังคม จึงของดการติดต่อขอรับสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถติดต่อขอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที จึงขอความร่วมมือใช้ช่องทางดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง
—————————————–
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน