ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วธ. ให้ความร่วมมือ work from home 100 %

ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ แต่หากมีการกิจเร่งด่วน-งานบริการประชาชน พร้อมปฏิบัติงานทันที ปลัดวธ.ย้ำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารงานให้เดินหน้าต่อแบบ New Normal 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 28) กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สั่งการให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวนนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตนได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ 184/2564 เรื่อง แนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาพอสังเขป ดังนี้

1.ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข และ วธ. อย่างเคร่งครัด

2.การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ  (work from home) ให้ยึดแนวทางของ ศบค. โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน อาทิ ให้บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการทั้งหมด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีภารกิจที่ต้องดำเนินการตามหมายรับสั่ง ให้กอง ศูนย์ กลุ่มมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานทันที พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสามารถสื่อสารติดต่อได้ตลอดช่วงเวลาปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที และกำกับดูแลความเรียบร้อย โดยให้ผู้อำนวยการกองที่ได้รับมอบหมาย 1 คน มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง และให้กองกลางจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งเอกสาร 2 คนในวันจันทร์ พุธ ศุกร์

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการที่ได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หากจำเป็นต้องออกนอกบริเวณสถานที่พักในช่วงอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานภายในที่พัก ให้แจ้งเหตุความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนในทุกกรณี ที่สำคัญหากใครมีอาการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการใด ๆ ของตนตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศระหว่างการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคและพบแพทย์ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านรวมทั้งให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที เป็นต้น

3.ให้มีการกำกับ ติดตามและรายงานการดำเนินงานตามที่ วธ.กำหนด โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อให้งานยังคงเดินต่อแบบ New Normal