ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย รายคดี นายมณฑล นิ่มยี่สุ่น กับพวก และรายคดี นางสาววิจิตรา คล้ายอุบล กับพวก ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายมณฑล นิ่มยี่สุ่นกับพวกและราย นางสาววิจิตราคล้ายอุบลกับพวก มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมติ นั้น

สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย เช่น สำเนาหลักฐานการแจ้งความ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ได้รับ ความเสียหาย และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดยื่นคำร้องฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยผู้เสียหายสามารถยื่นเอกสารได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย ……………………..) เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก, เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง

กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ได้ทางเว็บไซต์และ Facebook สำนักงาน ปปง. หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามสายด่วน 1710 (วันและเวลาราชการ)