“กรมน้ำบาดาล” เผยผลตรวจวิเคราะห์น้ำแล้ว พบน้ำผิวดินมีสไตรีนสูง แต่ในน้ำบาดาลพบน้อยมาก ไม่เกินค่ามาตรฐาน ย้ำต้องเฝ้าระวังต่อไปอีกระยะ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เผยผลการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำบาดาล รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติก บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ พบสารสไตรีนในน้ำผิวดินปริมาณสูงมากกว่า 19,000 ไมโครกรัมต่อลิตร ขณะที่น้ำบาดาลพบสารสไตรีนเพียง 0.4-3.7 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้น เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานน้ำใต้ดินที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร “น้ำบาดาล” จึงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย แต่ยังต้องติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังต่อไปอีกระยะ

นายสุดใจ วงชารี ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติก บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ 5-10 กิโลเมตรได้รับผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพเป็นอย่างมากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเข้าไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ส่งเจ้าหน้าที่จากกองวิเคราะห์น้ำบาดาล สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน 22 ตัวอย่าง น้ำผิวดิน 10 ตัวอย่าง และน้ำบาดาล 28 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง ในรัศมี 5 กิโลเมตรบริเวณรอบโรงงานผลิตเม็ดโฟม และพลาสติก บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางด้านกายภาพและเคมี คุณลักษณะ  ที่เป็นพิษ และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound : VOCs) ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล. และเก็บตัวอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7-13 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

– วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เก็บตัวอย่างน้ำบาดาล 2 ตัวอย่าง น้ำผิวดิน 1 ตัวอย่าง และดิน 4 ตัวอย่าง บริเวณวัดคลองชวดลากข้าว และหน้าโรงงานหมิงตี้

– วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เก็บตัวอย่างน้ำบาดาล 3 ตัวอย่าง น้ำผิวดิน 2 ตัวอย่าง และดิน 4 ตัวอย่าง บริเวณวัดบางพลีใหญ่กลาง ชุมสายโทรศัพท์บางพลี และโรงงานหมิงตี้

– วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เก็บตัวอย่างน้ำบาดาล 5 ตัวอย่าง น้ำผิวดิน 2 ตัวอย่าง และดิน 4 ตัวอย่าง บริเวณวัดลาดบัวขาว และวัดศรีวารีน้อย

– วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เก็บตัวอย่างน้ำบาดาล 7 ตัวอย่าง น้ำผิวดิน 2 ตัวอย่าง และดิน 4 ตัวอย่าง บริเวณโรงเรียนพูลเจริญ และวัดวชิรธรรมสาธิต

– วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เก็บตัวอย่างน้ำบาดาล 9 ตัวอย่าง น้ำผิวดิน 3 ตัวอย่าง และดิน 6 ตัวอย่าง บริเวณการเคหะร่มเกล้า วัดบำรุงรื่น และที่สาธารณะ อบต.เทพารักษ์

– วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เก็บตัวอย่างน้ำบาดาล 2 ตัวอย่าง บริเวณบริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด และบริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

ทั้งนี้ ผลจากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผิวดินที่เก็บได้จากรางน้ำด้านหน้าโรงงาน และบึงน้ำด้านในโรงงาน พบสารสไตรีนในตัวอย่างน้ำผิวดินสูงมากกว่า 19,000 และ 176 ไมโครกรัมต่อลิตรตามลำดับ ขณะที่ตัวอย่างน้ำบาดาลจากบ่อเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด และบริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด ตรวจไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายใดๆ ส่วนน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์บริเวณวัดบางพลีใหญ่กลาง ตรวจพบสารสไตรีนเพียง 0.4-3.7 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้น (ค่ามาตรฐานน้ำใต้ดินกำหนดว่าสารสไตรีนต้องไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร) ดังนั้น น้ำบาดาลในบริเวณดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย อย่างไรก็ตามกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะติดตามสถานการณ์คุณภาพดินและน้ำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

 

——————————————————-