กรมเจ้าท่า รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล เพื่อขับเคลื่อนการพาณิชยนาวี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเพื่อการขับเคลื่อนพาณิชยนาวี โดยมี นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านวิชาการ นาวาตรี สมนึก สุขวณิช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี ผู้แทนหน่วยงานภายในกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ ผู้แทนบริษัทเจ้าของเรือไทย และผู้ใช้เรือที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลกับกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุม โดยมีกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ณ ห้องวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล โดยกรมเจ้าท่าจะนำข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไข 3 แนวทางหลัก คือ

1) ประเด็นปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า จะมอบหมายให้หน่วยงานภายในกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความรับผิดชอบ

2) ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงานเดียว) กรมเจ้าท่าจะนัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไข

3) ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน กรมเจ้าท่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางมาตรการในการพัฒนาพาณิชยนาวีให้สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านพาณิชยนาวีที่จะช่วยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งขณะนี้ กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่าให้ถูกต้อง (Data Cleaning) รวมไปถึง ข้อมูลเรือ คนประจำเรือ ท่าเรือ อู่เรือ และผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาพาณิชยนาวีต่อไป

———————————————

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : Pr@md.go.th