พม. จับมือสำนักพุทธฯ นำร่อง 10 ศาสนสถานสำคัญ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562

วันที่ 4 ม.ค. 62  เวลา 09.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ” พร้อมปล่อยขบวนไหว้พระ 10 วัด เชื่อมบุญเกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ส่งความสุขให้กับคนพิการและผู้สูงอายุทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนคนพิการ และสื่อมวลชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นการขจัดอุปสรรคในการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 ที่กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. จึงได้ดำเนินโครงการเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อคนพิการและคนทั้งมวล “Smile City For All” โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal Design) สำหรับเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของอาคาร สถานที่ราชการ ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่สาธารณะ สำหรับรองรับคนพิการและทุกคนในสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการ ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถเดินทางออกจากบ้านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมและดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดกิจกรรม “ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ” ในวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ที่กระทรวง พม. ส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” (Fill with Happiness) ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดย พก. และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย ทางลาด ที่จอดรถคนพิการ ห้องน้ำป้ายสัญลักษณ์ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารภายใน ศาสนสถานทั่วประเทศ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนในสังคม ได้สามารถประกอบศาสนกิจและมีส่วนร่วมทางศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถวายชุดความรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ” ให้กับเจ้าคณะจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน เพื่อเป็นการแนะนำองค์ความรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานทั่วประเทศ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2) การปล่อยขบวนไหว้พระ 10 วัดเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ ณ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยมีผู้เข้าร่วมขบวนฯ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน จากสมาคมคนพิการ องค์กรคนพิการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ศาสนสถานทั้ง 10 แห่ง ที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดา วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล “กระทรวง พม. โดย พก. ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ เป็นอย่างดี

ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวง พม. และในฐานะเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานด้านการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ขอยืนยันว่า กระทรวง พม. พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนทุกศาสนสถานเป็นต้นแบบทั่วประเทศ ที่เอื้อต่อคนพิการและผู้สูงอายุในการเข้าถึงเพื่อการประกอบศาสนกิจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างเท่าเทียม นำไปสู่การขยายผลไปยังศาสนสถานอื่นๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคมต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย