คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา พิจารณาวางมาตรการหลังจาก ศบค. ยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผลตั้งแต่ 20 ก.ค. นี้

คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา พิจารณาวางมาตรการหลังจาก ศบค. ยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผลตั้งแต่ 20 ก.ค. นี้ และมีมติให้ปิดบริษัทจัดส่งสินค้า ต.ลำไทร อ.วังน้อย เป็นเวลา 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อแล้ว 58 ราย เพื่อวางมาตรการและเสนอแผนควบคุมโรคโควิด-19

วันที่ 19 กรกฎาคม 64 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว. นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและกำหนดมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 207 ราย กระจายในหลายอำเภอ มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม(ระลอกเดือนเมษายน) จำนวน 4,843 ราย เสียชีวิตสะสม 38 ราย ซึ่งที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อจากคัสเตอร์ตลาดเจ้าพรหม อ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากการตรวจเชิงรุกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม จำนวน 600 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 98 ราย เป็นต่างด้าว 15 ราย ทั้งนี้ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดหาสถานที่ทำ Community Isolation โดยด่วน เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนและจำกัดวงของการแพร่ระบาดอีกด้วย

รวมทั้ง พิจารณาแนวทางการวางมาตรการตามคำสั่ง ศบค.ที่ 10/2564 ยกระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 13 จังหวัด และข้อกำหนด แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการออกนอกเคหสถานของประชาชน อันเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคโควิด-19 โดยให้ปฏิบัติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน (จนถึง 2 สิงหาคม 64) ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะตามข้อ 6 ให้มีผลวันที่ 21 กรกฎาคม 64 เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการสนับสนุนของ กทม. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาสาสมัครและจิตอาสา ในการให้ความช่วยเหลือและกระจายสิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้ปิดบริษัทจัดส่ง ต.ลำไทร อ.วังน้อย ชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฎาคม 64 หลังพบผู้ติดเชื้อแล้ว 58 ราย เพื่อให้บริษัทวางมาตรการและนำเสนอแผนการควบคุมโรคต่อคณะกรรมการฯ ก่อนประเมินความพร้อมในการเปิดดำเนินการ

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เนื่องจากมีจํานวน ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ ซึ่งสถานการณ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ละวัน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ ศบค. ยกระดับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อชะลออัตราการระบาดที่รุนแรงของโรค โดยต้องหยุดยั้งการกระทําใดๆ ก็ตาม ที่เป็นความเสี่ยงหรือเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ระบาดออกไป โดยทางจังหวัดจะกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามคำสั่งและข้อกำหนดของ ศบค. โดยให้ประชาชนปฏิบัติงดออกนอกเคหสถานเวลา 21.00-04.00 น.ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.- 2 ส.ค.นี้ รวมถึงการขอความร่วมมือลดการเดินทาง การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดําเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.

โดยห้ามการบริโภคในร้าน และให้ดําเนินการเฉพาะการนํากลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น สำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดให้บริการได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดให้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีน หรือบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐ โดยให้เปิดดําเนินการได้ จนถึงเวลา 20.00 น. โรงแรม ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ให้เปิดดําเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยจํากัดเวลา สําหรับร้านสะดวกซื้อ ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดให้บริการในระหว่างเวลา 20.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ และห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันมากกว่าห้าคน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ทั้งนี้ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งหวังให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง โดยเฉพาะการติดเชื้อภายในครอบครัว จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดได้มีประกาศ คำสั่ง โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา