ท่าเรือกรุงเทพได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่บรรจุสินค้า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่าเรือกรุงเทพได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่บรรจุสินค้า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานของผู้ประกอบการบรรจุตู้สินค้าและพนักงานแรงงาน รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ดังนี้

1. มีการเชิญผู้ประกอบการบรรจุตู้สินค้าและพนักงานแรงงาน เข้ารับการตรวจคัดกรอง (COVID-19) โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

2. ควบคุมคัดกรองผู้ประกอบการบรรจุตู้สินค้าและพนักงานแรงงาน ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่บรรจุสินค้า

3. กำหนดจุดคัดกรองแรงงานทุกช่องทางเข้า – ออก ทกท. โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเอกสารผลการตรวจที่ไม่พบเชื้อ ก่อนอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บรรจุสินค้า

ในส่วนของท่าเรือกรุงเทพ ยังให้บริการเป็นปกติและปลอดภัย ดเวยมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในส่วนของพนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ผู้อำนวยการ ท่าเรือกรุงเทพ 087-036-4888/098-256-4548

———————————————-