ก.แรงงาน เตรียมจัดงานแข่งฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2561 – 5 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 มีวัตถุประสงค์ให้ทราบความเป็นมา และเพื่อเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมสารนิเทศ กรมอาเซียน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความร่วมมือสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านสถานศึกษา เครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ข้อความ SMS เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวีดิทัศน์ความเป็นมาของการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 สำหรับความพร้อมในการแข่งขัน ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จากการศึกษาดูงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งล่าสุดที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งด้านกรรมการและคณะทำงานในการแข่งขันส่วนเรื่องการแพ้ – ชนะ เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน แต่ที่สำคัญเพื่อมุ่งหวังกระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจสาขาช่างมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โลกปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี ประเทศไทยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมต่อไป

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมด้วยว่า จัดการงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากลซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศไทยในอนาคต และขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจะมี พิธีเปิดในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๖๑ จัดแข่งขันระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ และมีพิธีปิดใน วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี