ปลัด สธ. เน้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ดูแลผู้ป่วยโควิด ให้ลงลึกถึงชุมชน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำให้แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ประยุกต์ใช้ศาสตร์ระบาดวิทยา ประสานการทำงานกับสหวิชาชีพ ท้องถิ่น ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ลงลึกถึงชุมชน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์กับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 150 คน ว่า แพทย์เป็นบุคลากรผู้ให้บริการประชาชน

ทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาวิจัย การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และทักษะความรู้ทางวิชาการ งานระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์การบิน รวมทั้งด้านสุขภาพจิต ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย

ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ขอให้ประยุกต์ใช้ศาสตร์ระบาดวิทยา ประสานการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ไม่เพียงเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น แต่ให้ลงลึกถึงชุมชน โดยเน้นปกป้องกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้เสี่ยงป่วยอาการรุนแรง ให้ได้รับการดูแล ป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน

ทั้งนี้ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้ดูแลหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านผ่านรับรองจากแพทยสภา ได้แก่ ระบาดวิทยา เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว เวชศาสตร์การบิน เวชศาสตร์ทางทะเล เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก สาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพจิตชุมชนอาชีวเวชศาสตร์ มีสมาชิกและแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน

******************************* 19 กรกฎาคม 2564