ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ 2/61 ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตต้นน้ำห้วยขัว จังหวัดน่าน

รายงานผลการดำเนินงานประจำวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๒๐ น. กิจกรรม ร่วมสร้างฝายมีชีวิตต้นน้ำห้วยขัว บ.หาดผาขน ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จว.น่าน โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก (ภริยา ผช.ผบ.ทบ.) เป็นประธาน มีผู้มาร่วมกิจกรรมประกอบด้วย

ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ร่นที่ 2/61 , 1. นาย วิทยา แก้วพรม 2A 185 2.นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง 2A 347 3. นาย คมสันต์ วิสิทธิศาสตร์ 2A 362 3. นางสาว พิมลพรรณสวนนิภา 2B 157. คณะทำงานพลเมืองจิตอาสาอำเภอภูเพียง , ภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน, หน่วยทหาร ได้แก่ มทบ.38 ,ม.2 พัน 15 , กรม ทพ.32 , อบต.ฝายแก้ว และ ท้องที่ท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.ภูเพียง รวมผู้ร่วมกิจกรรม 110 คน

ร่วมมือกันสร้างฝาย “โครงการสร้างฝายมีชีวิต” เพื่อเป็นการยกระดับน้ำในการแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และชะลอน้ำมิให้กระแสน้ำไหลหลาก น้ำท่วมลดความรุนแรงของการกัดเซาะ , ช่วยให้เกษตรกรที่น้ำกินน้ำใช้ ในหน้าแล้ง , ช่วยเติมน้ำในดิน ให้เกิดการชุ่มชื้น และสามารถป้องกันไฟป่าได้ในอนาคตต่อไป ผู้รับการฝึกจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒ /๖๑ ร่วมงาน ดังนี้

1 พ.อ.วิทยา แก้วพรม รหัส ๒ A – ๑๐๓
2.นายกิตติไกร ฝีปากเพาะ รหัส ๒ A –๑๘๔
๓.นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง รหัส ๒ A –๓๔๗
๔. นายไชยยศ คำสังวาล รหัส ๒ A –๒๕๗
๕.นายคมสันต์ วิสิทธิสาตร์ รหัส ๒ A –๓๖๒
๖.นางสาวพิมลพรรณ สวนนิถา รหัส ๒ B –๑๕๗

# ผลการปฏิบัติ: ภาคประชาสังคมประชาชนจิตอาสาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
# ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี