ปปง. กำหนดช่องทางการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ในการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาและบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด เน้นการงดออกนอกเคหสถานอันเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงในการติดหรือแพร่เชื้อ COVID-19 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดที่ถูกกำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการปฏิบัติงาน นอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โดยกำหนดช่องทางการให้บริการประชาชน เฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้

1.เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. : www.amlo.go.th

2.E-mail : saraban@amlo.go.th

3.Facebook : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน – ปปง.

4.จดหมาย จ่าหน้าซอง : สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

5.Application Line ID : AMLO 1710

6.สายด่วน ปปง. 1710

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. มุ่งการดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพและให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชนโปรดปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน ปปง. ได้ทางเว็บไซต์และ Facebook ของสำนักงาน ปปง. อย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามสายด่วน 1710 (วันและเวลาราชการ)