สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ทัศนคติ และพฤติกรรมการเข้าชมและติดตามสื่อออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค”

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ทัศนคติ และพฤติกรรมการเข้าชมและติดตามสื่อออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบเนื้อหาของสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของ สคบ.

สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตามลิงค์ https://forms.gle/uEVL2eACKMNy93bo8 หรือ QR code ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สคบ. ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าร่วมตอบแบบสอบถาม สคบ. จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป