ทส. ปันสุข ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ สู้วิกฤติโควิด-19

วัน 19 กรกฎาคม 2564 // นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พบจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของรัฐบาล เป็นลำดับมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาคปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

และจากการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work from Home) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 และเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ประกอบกับมาตรการของรัฐบาลที่กำหนดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารงดการให้บริการนั่งทานอาหารภายในร้าน ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีนโยบายให้ดำเนินโครงการ “ทส. ปันสุข สู้วิกฤติโควิด-19 ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ” ขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยได้มีการจัดหาอาหารกล่องมื้อกลางวันจากผู้ประกอบการร้านอาหารภายในอาคารและบริเวณโดยรอบกระทรวงฯ พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวดจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไว้บริการให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ที่ยังคงต้องเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มารับบริการด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 โดยยังคงคุมเข้มตามมาตรการรักษาระยะห่าง และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนหยิบอาหารและน้ำดื่ม ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและลดการออกไปสัมผัสกับบุคคลอื่น ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ทั้งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ยังคงต้องมาปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบกระทรวงฯ ด้วยอีกทางหนึ่ง

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า “โครงการ ทส. ปันสุข สู้วิกฤติโควิด-19 ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ เป็นนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ที่ต้องการช่วยลดภาระและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ในช่วงภาวะที่ยากลำบากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ โดยโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดหาอาหารกล่องตั้งแต่เริ่มแรกและต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน ในระยะแรก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ด้วยทุนส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ที่ริเริ่มโดยท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และท่านจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ตลอดจนท่านรองปลัดกระทรวงฯ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และเมื่อมีการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางกระทรวงฯ จึงได้ดำเนินโครงการ ทส. ปันสุข สู้วิกฤติโควิด-19 ระยะ 2 ขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน และเป็นการส่งเสริมให้สถานการณ์ของประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว โดยโครงการฯ ในระยะที่ 2 นี้ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ อย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นเดิม”