พช.สมุทรปราการ Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” แปลงสมุนไพรไทย ต้านภัย Covid -19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัด Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” แปลงสมุนไพรไทย ต้านภัย Covid -19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางวินิจ บัวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ นางเปรมวดี บุญมี ประธานผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา และสมาชิกกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 6 จุด ๆ ละ 5 คน (หมู่ที่ 1 – 6) ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ หมู่ที่ 3 บ้านวัดนิยมยาตรา ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจุด Kick off ระดับจังหวัด

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ ประธานในพิธีฯ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเปิดเผยถึงการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ว่า เป็นการร่วมกันสร้างความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ด้วยการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบที่ 2 ด้วยการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเอง เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริ ฯ อย่างต่อเนื่อง ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เช่น กล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น พืชสวนครัว อื่น ๆ โดยเฉพาะ ขิง ตะไคร้ กะเพรา โหระพา บวบ รวมถึงพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กะเพรา โหระพา เป็นต้น

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” แปลงสมุนไพรไทย ต้านภัย Covid-19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหนังสือการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ สู่ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมการพัฒนาชุมชน ให้กับนางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับหน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป

2. พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหนังสือการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ สู่ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมการพัฒนาชุมชน ให้กับนางเปรมวดี บุญมี ประธานผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา และครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบใหม่ “โคก หนอง นา พช. สมุทรปราการ”

3. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” แปลงสมุนไพรไทย ต้านภัย Covid -19 ในพื้นที่แปลง ถนนกินได้ (Organic Street)

โดยพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ ให้แก่ผู้นำทั้ง 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองนิยมยาตรา(ฉะบัง) หมู่ที่ 2 บ้านคลองพระสมุทร(มอญ) หมู่ที่ 3 บ้านวัดนิยมยาตรา หมู่ที่ 4 บ้านคลองนิยมยาตรา หมู่ที่ 5 บ้านคลองนิยมยาตรา(อรรคราช) หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิยมยาตรา(บังคา) และร่วมปลูกพืชสมุนไพรดังกล่าวร่วมกับกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตร โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 6 จุด ๆ ละ 5 คน เพราะพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอยู่ภายใต้มาตรการพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายวัน การดำเนินกิจกรรมจึงเป็นไปด้วยความรัดกุม และเคร่งครัดต่อมาตรการ ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแนวแน่ในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขออนุญาตจัดกิจกรรมฯ จากประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 6 จุด ๆ ละ 5 คน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ขออนุญาตจัดกิจกรรม

🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐠 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦

📷 ภาพถ่าย ✏️ ข่าว 🙂) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน