จัดหางานอยุธยา จัดสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์)พนักงานราชการเฉพาะกิจ ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดการสอบโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์)พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1-2 อาคาร 7 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีผู้สมัครสอบ จำนวน 248 คน มีผู้เข้าสอบจริงทั้งสิ้น 139 คน แบ่งเป็นชาย 35 คน และหญิง 104 คน ผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติต้องได้คะแนน 60% ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) อย่างเคร่งครัด เช่น จัดให้มีการวัดอุณหภูมิ สแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะก่อนเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบสวม หน้ากากอนามัยทุกคน มีจุดพักคอยระหว่างรอการเข้าสอบ มีการเว้นระยะห่าง ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th