ผู้ว่าอยุธยา เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ชี้แจงเสนอของบประมาณ งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อ กมธ.วิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2565

วันที่ 17 ก.ค. 64 ที่ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบไปด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

โดยมี นายดำรงศักดิ์ ยอดทองดี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นางสรัญญา เพชรยวน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมงบประมาณ (สผ.) ชั้น 4 โซนกลาง อาคารรัฐสภา โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวนำเสนอการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ และมีนายอเนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอกลไก นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ชี้แจงข้อมูลจำนวนโครงการและวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 464,256,400 บาท ประกอบด้วย งบลงทุน 425,100,00 บาท งบดำเนินงาน 33,156,400 บาท และงบรายจ่ายอื่น ๆ 6,000,000 บาท ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจด้านเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมการผลิต และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ำและโลจิสติกส์แบบบูรณาการ โดยมุ่งสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าด้วยวัฒนธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th