💠 พช. อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี และสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสมุนไพรไทย สู้ภัยโควิด 19 เฉลิมพระเกียรติฯ

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอธวัชบุรี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แปลงนายสนอง ไขแสง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ รูปแบบ 1 ต่อ 3 ประเภท ดินร่วนปนทราย ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 7 บ้านกู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

โดยมีนายสะอาด โยธาพล พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี กล่าวรายวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยทีมจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหาร-สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เครือข่ายภาคีการพัฒนา พี่น้องประชาชน และครัวเรือนต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียง

ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมฯในวันนี้ มีดังนี้

1.การแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตนฯ

2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีฯ – ปลูกป่า 5 ระดับ

– ปล่อยพันธ์ุปลา

– ห่มดิน

– ปลูกหญ้าแฝก

– จัดทำแปลงปลูกสมุนไพรไทย สร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว พริก ข่า ตระใคร้ หอมหัวแดง ใบชะพลู เพื่อสู้ภัยโควิด 19

นายสะอาด โยธาพล พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี เปิดเผยว่า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.ร้อยเอ็ด พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 37 แปลง พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 56 แปลง รวม 93 แปลง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 45 แปลง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 7 แปลง รวม 52 แปลง รวมทั้งหมด 145 แปลง ผลการดำเนินการขุด-ปรับพื้นที่แปลงฯ ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี ได้ดำเนินการขุด-ปรับแปลงเสร็จเรียบร้อยทั้ง 143 แปลง และอยู่ระหว่างการขุด 2 แปลง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎารม 2564 นี้

ด้านเจ้าของแปลง ที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ เผยว่า “ตนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ และจะมุ่งมั่นสร้างพื้นที่ให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป”และมีความภาคภูมิใจที่จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่แปลงของตนเอง และขอขอบคุณรัฐบาล ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และการเอามื้อสามัคคี เจ้าของแปลง กล่าวปิดท้ายด้วยความปลื้มใจ

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
💠@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠💠ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด