กระบี่ Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นางสาวยุวดี มีล่าม พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง นายวงษ์รวิชญ์ กิตติธรกุล กำนันตำบลอ่าวนาง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอเมืองกระบี่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงครัวเรือนนายห้าหรี มุคุระ หมู่ที่ 6 บ้านคลองสน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เริ่มกิจกรรม นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธี ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประธานในพิธี ได้มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จตพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แก่เด็กยากจนในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ TPMAP จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ผ่านนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่ต่อไป และประธานได้มอบภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” แก่ครัวเรือนต้นแบบ นายห้าหรี มุคุระ ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครัวเรือนต้นแบบ

จากนั้น ประธานได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ร่วมกันทำกิจกรรมในฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 9 ฐาน ภายในแปลงต้นแบบ ประกอบด้วย

1.)การปลูกต้นไม้มงคล 10 ชนิด

2.)การห่มดินด้วยชานอ้อนและปุ๋ยคอก

3.)การทำปุ๋ย EM Ball

4.)การปล่อยปลาดุก จำนวน 999 ตัว

5.)การทำแซนวิชปลา

6.)การทำหุ่นไล่กา

7.)การหว่านปอเทือง

8.) ปลูกตะไคร้

9.)การหว่านเมล็ดข้าว

โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอเมืองกระบี่ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนะนำและสาธิตกิจกรรมในแต่ละฐาน

ในการนี้ นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ได้นำความห่วงใยจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครัวเรือนต้นแบบ และทุกภาคส่วนปลูกกระชาย และ ฟ้าทะลายโจร ในพื้นที่แปลงหรือบริเวณบ้านพักอาศัย เพื่อไว้รับประทานในครัวเรือน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ที่ต้องการให้ประชนชนชาวกระบี่มีสุภาพดี มีรายได้ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ผนึกกำลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ส่งเสริมการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร สร้างสุขภาพดี มีรายได้เพิ่มต่อไป

ทั้งนี้ จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านช่องพลี ตำบลอ่าวนาง สนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ร่วมคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม