พช. มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช” จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริ สู่วิถีความพอเพียง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้นายกานต์ ทองเสน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ผู้นำชุมชนและครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช. ร่วมกิจกรรม เอามื้อ สามัคคี “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา” เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ณ แปลงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน 3 ไร่ ของ นายอวน แวงทัย ณ บ้านคำน้อย ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

นายกานต์ ทองเสน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง อำเภอมัญจาคีรี เปิดเผยว่า กิจกรรมการเอามื้อสามัคคี “เอาแฮง สร้างแปลง โคก หนอง นา พช” ในครั้งนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และยังขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยพืชสมุนไพรไทย ซึ่งตอนนี้ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ โดยในการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM) ในครั้งนี้ มีการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความสมบูรณ์ในแปลงเพาะปลูก กำจัดวัชพืช พรวนดิน ห่มดิน “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเตรียมพื้นที่แปลงให้เหมาะสมอีกทั้งขยายการปลูกไม้ 5 ระดับ ได้แก่ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน ไม้หัว พืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร เช่น กล้วย มะละกอ ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กะเพราะ กระชาย ฟ้าทะลายโจร ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ให้ทุกครัวเรือนมีผักปลอดภัยไว้บริโภค สามารถลดรายจ่าย และสร้างรายได้ระยะสั้น

นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้มองไปข้างหน้าที่จะต่อยอดการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว และขยายผลรวมถึงพืชสมุนไพร ซึ่งตอนนี้ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัดได้ สุดท้ายขอฝากให้ทุกคนได้ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดความต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายขยายผล แบ่งปันความรู้กับเพื่อนบ้านข้างเคียง เกิดเป็นชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง เกิดแหล่งอาหารอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นายอวน แวงทัย เจ้าของแปลง กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับโอกาสจากกรมการพัฒนาชุมชน และการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยในการเข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา พช.” ในครั้งนี้ทำให้ตนเองและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากที่เป็นครัวเรือนยากจน ทำให้วันนี้มีกิน มีใช้ และยังได้แบ่งปัน ซึ่งจากวันแรกที่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ทำให้ได้มีความรู้ ได้มีเพื่อนและเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และในวันนี้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแบบอย่างในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างฐานความเป็นอยู่ที่ดี