ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

16 กรกฎาคม 2564 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,787 ราย ถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณทุกองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มและแบ่งปันวัคซีนบริจาคเพื่อประชาชนกลุ่มเปราะบาง และบุคลากรจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ที่สานหัวใจร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน