กรมทางหลวงชนบท เตรียมรับมืออุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ทำความสะอาดรางระบายน้ำ พร้อมกำจัดวัชพืช บนถนนสาย พบ.1031 จ.เพชรบุรี

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ พร้อมกำจัดวัชพืชและตัดหญ้า บนถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.1031 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บ้านอู่ตะเภา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (ช่วง กม.ที่ 8+800)

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงการทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนให้กับประชาชน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146