จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม KICK OFF “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

วันที่  17 กรกฎาคม 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายประเวศน์ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี”เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ​  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานนี้ มาจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูล แบ่งปัน อันเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของประเทศไทย และเพื่อเป็นการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป โดยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของนายสนั่น  สุดจำนงค์ เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง  นายอำเภอท่าชนะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายครัวเรือนตามโครงการในพื้นที่อำเภอท่าชนะ นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยได้มีกิจกรรมการกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานนี้ มาจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูล แบ่งปัน อันเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของประเทศไทย กิจกรรมวันนี้ได้จัดกิจกรรมมอบต้นกล้าพืชผัก การเอามื้อห่มดิน ปลูกต้นไม้ต่างๆ อีกทั้งได้ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรที่สามารถต่อต้านเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ไว้เป็นทางเลือกทางรอด ได้แก่ กระชายจำนวน 100 กอ ฟ้าทะลายโจรจำนวน 50 กอ และสมุนไพรอื่น ๆ เช่น ตะไคร้ ข่า ขมิ้น พริกจำนวน 50 ต้น มะเขือจำนวน 150 ต้น ผักกูด จำนวน 1700 ต้นเป็นต้น รวมทั้งปล่อยปลานิลจำนวน 300 ตัว กบนาจำนวน 300 ตัว เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัว ขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้กับประชาชนท่สนใจ และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่แระยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.ในที่สุด

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “กิจกรรม KICK OFF “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การเอามื้อสามัคคีวันนี้ยังเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกับของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน เข้าใจกันอันจะนำมาซึ่งความผูกพัน ความรักสามัคคีกัน เป็นสังคมที่มีความอบอุ่นเข้มแข็งน่าอยู่อาศัย ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ได้รณรงค์ให้ทุกแปลงโคก หนอง นา พช.ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรที่สามารถต่อต้านเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ไว้เป็นทางเลือกทางรอด ซึ่งได้แก่ ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง ข่า ขมิ้น ตะไคร้ และสมุนไพรอื่นๆเพื่อใช้ในครอบครัว เพื่อการขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้กับชุมชนต่อไป”

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”

รายงานโดย…พิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี