พม โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุในชุมชน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีน เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กระทรวง พม โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้จัดบริการเชิงรุก เพื่อสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 5 – 11 ก.ค.2564 โดยจากการลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีผู้สูงอายุที่ไม่เคยลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานใด และประสงค์ฉีดวัคซีนฯ ใน 6 เขตพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 142 คน

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) ได้กล่าว ขอบคุณ ในความเสียสละ และทุ่มเท ของอพม. ทุกท่าน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับผล กระทบสูง หากได้รับเชื้อ ดังกล่าว และเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดย อพม. ในเขตพื้นที่ ของ กทม. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ดำเนินการสำรวจข้อมูลในชุมชน และได้ดำเนินการประสานข้อมูลการสำรวจให้แก่สำนักอนามัย กทม. เพื่อให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะได้จัดทำแผน สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุดังกล่าว ต่อไป