พช.ราชบุรี รับการตรวจประเมินคัดเลือกกิจกรรมตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

พช.ราชบุรี รับการตรวจประเมินคัดเลือกกิจกรรมตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (จังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ประธานคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกฯ พร้อมด้วย นายศักดิ์ณรงค์ ศรีตาแสน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการประเมินคัดเลือกกิจกรรมสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง,พัฒนาการอำเภอบ้านคา, นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอบ้านคา, นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมให้การสนับสนุน การประกวดคัดเลือกกิจกรรมสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ น ณ

จุดที่ ๑ ที่ทำการกลุ่มอาชีพตัดเย็บรองเท้าแฟชั่น หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวนาตยา เสนีวงศ์ ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้นำเสนอและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ ในกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ในเวลา ๑๐.๓๐ น.

จุดที่ ๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้นำเสนอการประกวดคัดเลือกกิจกรรมสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

โดยมี นายสมบัติ เทพรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง, นายสุธี สายทอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง, นายประสงค์ ตันอำนวย กำนันตำบลเขาขลุง, นายอภิชาต ประสิทธิมาภรณ์ ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (สาบ้านโป่ง) SCGP คณะขับเคลื่อนสารสนเทศตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้นำเสนอและให้ข้อมูลในการตอบคำถามแก่คณะกรรมการ โดยแนวทางการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบ ตำบลเขาขลุงนั้น ได้จัดทำกระบวนการผ่านแผนงานบูรณาการ, แผนการพัฒนาระดับตำบล, ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน Community Information Radar Analysis (CIA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างง่าย เพื่อใช้ในการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชน พร้อมทั้งชี้แนวทางวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบล ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่

๑) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ

๒) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน

๓) สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชน

๔) สารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

๕) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์สภาพปัญหารายหมู่บ้านจากข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช. ๒ค และข้อมูลอื่น ๆ ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน ในตำบลเขาขลุง เพื่อนำไปกำหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล และได้พาชมหมู่บ้านผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ทั้ง ๔ ฐานเรียนรู้ ได้แก่

๑.ฐานการเรียนรู้ไส้เดือนพอเพียง

๒.ฐานการเรียนรู้แปลงผักชุมชน แปลงผักปันสุข

๓.ฐานการเรียนรู้กลุ่มจักสาน

๔.ฐานการเรียนรู้ตอไม้ประดิษฐ์

ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความร่วมมือของคนในตำบล อีกทั้งยังได้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ส่งผลให้ประชาชน, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ภาคเอกชนและภาคเครือข่าย ส่งเสริมการใฝ่รู้และสอดรับกับการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์การดำเนินโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุมชน ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันบริหารจัดการข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์แก่คนในชุมชนอย่างสูงสุด

ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ศูนย์เรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมกะเหรียงบ้านบึงเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นำเสนอการประกวด โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๔ ผลการดำเนินงานและติดตาม ๒ ประเภท ได้แก่

๑. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านคา โดยมี นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอบ้านคา, นางสาวกิรณา พินเสนาะ พัฒนาการอำเภอบ้านคา และทีมงาน นำเสนอและให้ข้อมูลในการตอบข้อซักถามคณะกรรมการ

๒. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมี นางอารี กงจก ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านคาและทีมงาน นำเสนอและให้ข้อมูลในการตอบข้อซักถามคณะกรรมการในการจัดการประกวดคัดเลือกในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี