พช. สระบุรี ผนึกกำลังองค์กร สตรี สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เกราะกำบัง COVID-19 แจกพืช ผัก สมุนไพร “กระชาย ฟ้าทะลายโจร” พร้อมลุยแปลงแบ่งปัน ขยายผลต่อยอดทั้ง 13 อำเภอ เชื่อมโยงสู่แหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบพืชพันธุ์ ผัก สมุนไพร อาทิ ต้นกระชายขาว ฟ้าทะลายโจร ฯลฯ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาทำความ ดี ด้วยหัวใจ สตรีสระบุรี ปลูกพืชผักสมุนไพร เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและผู้แทนทั้ง 13 อำเภอ จำนวนกว่า 1,500 ต้น พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โดยกิจกรรมดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยพัฒนาการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการมอบพืช ผัก สมุนไพร อาทิ ต้นกระชายขาว ฟ้าทะลายโจร กล้วย มะละกอ ข่า ตระไคร้ มะกรูด มะนาว เป็นต้น ให้แก่ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรี ทั้ง 13 อำเภอ เพื่อนำไปขับเคลื่อนการปลูกพืชผักสมุนไพรให้ครอบคลุมทุกตำบล กว่า 107 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อีกทั้งเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกตำบล ในจังหวัดสระบุรี ร่วมแสดงความจงรักภักดี จัดทำแปลงปันสุขในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ขยายผลไปสู่ แปลงสร้างสุข ในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล การปลูกพืชสมุนไพรในที่สาธารณะประโยชน์ เช่น วัด ถนนสมุนไพร เพื่อให้คนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองสามารถมาใช้แปลงปันสุขในการปลูกพืชผักสมุนไพร อีกทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปลูกพืช ผัก สมุนไพร เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ต้นไม้เพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย

หลังจากนั้น นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี, นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธุ์ นายอำเภอแก่งคอย และนางชุมพูนุช ปัญญากาวิน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร และกระชาย ตามโครกงากรสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติบัตการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่แท้จริง” ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแผว

ในตอนท้าย นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแผว ให้เร่งขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ สามารถนำไปปลูกที่บ้านเพื่อรับประทาน และะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีจัดตั้งจุดแบ่งปันพืชสมุนไพร แจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่สนใจนำไปปลูกและขยายผลต่อไป เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ในการดำเนินงานมีการกำกับดูแลตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อย่างเคร่งครัด

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี
#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี